Palvelut

Raamin kehittämistyön tavoitteena on muuttaa työyhteisöjen toimintaympäristöjä ja vuorovaikutuksen käytänteitä niin, että ymmärtämisen ja osallistumisen haasteet eivät enää kuormita yhteisön jäseniä. Autan yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden tukemiseen sitoutuneita yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa sekä tekemään kehittämistyönsä näkyväksi työntekijöille, asiakkaille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneille.

Raamin kehittämispalvelut perustuvat viimeaikaiseen kielen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Muutos saadaan aikaiseksi konkreettisin, helposti havaittavin keinoin.

Raami tarjoaa ratkaisuja kolmeen ajankohtaiseen haasteeseen:

Kommunikaation ja ymmärtämisen haasteet monikielisissä työyhteisöissä

Tutkimusten mukaan monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä merkittävästi. Henkilöstön monimuotoisuus lisää yritysten innovointia ja tuottavuutta. Kielimuuri ja erilaiset kommunikaation tavat saattavat kuitenkin tulla esteeksi jo työvoiman palkkaamiselle tai myöhemmässä vaiheessa vaivattomalle yhteistyölle. Monimuotoisuuden tuomat hyödyt toteutuvat vasta, kun yrityksen vuorovaikutuksen tavat tukevat ihmisten erilaisia ominaisuuksia.

Raamin kehittämistyö keskittyy niihin konkreettisiin tapoihin, joilla kommunikaatiota voidaan helpottaa arkisissa tilanteissa. Vaikka käytössä oleva kieli asettaisi osallistujille haasteita, ymmärtämistä voidaan helpottaa kehollisella ja visuaalisella vuorovaikutuksella, kuten kuvilla, esineillä ja eleillä.

Kun ymmärtämistä tukevat monikieliset käytänteet valjastetaan käyttöön ja osallistumista estävät tavat karsitaan, työyhteisö pääsee todella hyötymään monikielisyydestään ja ihmisten erilaisista taustoista. Ymmärtäminen ja vuorovaikutus sujuvoituvat, eivätkä erilaiset kielitaustat estä ihmisten osallistumista yhteistyöhön.

Työyhteisön vuorovaikutuksen tapojen muuttaminen vaatii ulkopuolisen tahon, joka voi puolueettomasti auttaa osallistujia huomaamaan tavaksi muuttuneita käytäntöjä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun tehdään vuorovaikutustilanteiden ja toimintaympäristöjen kokonaisvaltainen tarkastelu ja syväanalyysi. Analyysin pohjalta voidaan kehittää toimintatapoja suunnitelmallisesti yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Vuorovaikutuksen haasteet teknologisoituvassa arjessa

Toimimme yhä useammin hybrideissä toimintaympäristöissä eli ympäristöissä, joissa virtuaaliset ja fyysiset tilat yhdistyvät toisiinsa. Olemme yhteydessä toisiimme etänä erilaisia viestintäsovelluksia käyttäen, mutta toimimme samanaikaisesti myös fyysisesti jossain ympäristössä, jolloin toiminta ja vuorovaikutus sirpaloituvat. Toimivan yhteistyön esteenä voi olla niinkin yksinkertainen asia, että osapuolet eivät tiedä, minne huomio tulisi milloinkin suunnata.

Työskentelyn sujuvoittamiseksi tarvitaan tapoja, joilla koordinoida sirpaloitunutta vuorovaikutusta tehokkaasti. Tarvitaan myös ymmärrystä eri tilojen ja teknisten välineiden tarjoamista mahdollisuuksista. Näitä tapoja ja uusinta tietoa tarjoaa viimeaikaisin kielen, vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden tutkimus.

Kehittämistyön tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa vuorovaikutus hybrideissä toimintaympäristöissä löytää yhteisen rytmin. Kehittämisprosessin tuloksena syntyy rutiineja, jotka saavat yhteistyön sujumaan.

Kun yhteistyö hybrideissä toimintaympäristöissä sujuvoituu, toiminnan sirpaloitumisesta aiheutunut ajanhukka ja kuormitus vähenevät, minkä seurauksena henkilöstön hyvinvointi paranee. Myös asiakkaat arvostavat poikkeuksellisen jouhevaa digitaalisesti välittynyttä vuorovaikutusta.

Monimuotoisuus ja saavutettavuus

Kielelliset haasteet ja kielellinen haavoittuvuus eivät näy päällepäin. Ihmisillä on taipumus piilottaa ymmärtämisen ongelmat, jolloin niihin on vaikea puuttua. Jokainen vuorovaikutusta työvälineenään käyttävä työntekijä tarvitsee perustiedot kielellisesti haavoittuvista ryhmistä sekä perustaidot saavutettavasta kommunikoinnista.

Saavutettavuusosaaminen parantaa työyhteisön vuorovaikutusta ja tarjoaa keinoja asiakkaiden kanssa toimimiseen. Lisäksi on tärkeää huomata, että kaikki hyötyvät kommunikaation selkeydestä ja saavutettavuudesta. Tutkimusten mukaan saavutettava viestintä myös lisää ihmisten luottamusta esitettyyn asiaan.

Kielelliseen saavutettavuuteen on tarjolla monia käytännön työkaluja ja arjen toimintatapoja, joiden avulla tämä tulevaisuuden aihe voidaan tuoda työyhteisöön helposti lähestyttävällä tavalla. Samalla työyhteisö tukee yrityksensä monimuotoisuutta ja pääsee osalliseksi sen tuomista hyödyistä. Erilaisten toimijoiden potentiaali ei jää toteutumatta kommunikaation esteiden vuoksi.

Tuotteet

Edellä mainittuihin haasteisiin Raami tarjoaa ratkaisuja kehittämispalvelupakettien, asiantuntijaluentojen, kurssikokonaisuuksien, työpajojen sekä henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Toimin luontevasti englanniksi, suomeksi ja muilla kielillä.

Tutkimuksellisessa kehittämispalvelussa kartoitetaan ja analysoidaan asiakkaan toimintaympäristön osallistumisen esteet (esim. toimintatavat tiimipalavereissa) ja parhaat käytänteet. Tutkimustulokset käydään läpi henkilöstön kanssa, ja muutoksen tapahtuminen varmistetaan seurannalla.

Asiantuntijaluentoja, kurssikokonaisuuksia sekä työpajoja voidaan järjestää yllä mainittuihin teemoihin liittyen räätälöidysti. Luennot, kurssit ja työpajat voidaan toteuttaa kasvokkain tai etänä.

Henkilökohtainen ohjaus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat kehittää omia vuorovaikutus- ja yhdenvertaisuustaitojaan ja edistää erilaisten toimijoiden osallistumista yhteiseen toimintaan, esimerkiksi työpaikan kokouksiin.

Ota yhteyttä

 • Puhelinnumero
  050 3878 678
 • Sähköposti
  raami@raamioy.fi

Yhteydenottolomake

  Palautteita

  Ohjaus muutti konkreettisesti käsitystäni inklusiivisesta tilasta. Keskustelujen ansioista olen alkanut kiinnittää toiminnassani huomiota osallistamiseen. Työyhteisön osalta olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota yksilöiden tapaan asettua tilaan ja huomioimaan yksittäiset tarpeet kommunikoidessani.

  Katriina Dunn, HR Specialist, Qvantel Oy

  Parasta työpajatyöskentelyssä oli viettää aikaa ammattitaitoisesti ohjattuna, tiimin kanssa yhdessä, yhteisen tekemisen äärellä. Saimme samalla uusia työkaluja joita voimme jatkossa hyödyntää. Parasta olivat myös oivallukset siitä, miten asia selkeytyvät, kun niitä katsoo eri suunnista ja zoomaillen.

  työpajaosallistuja, versova oy

  Takaisin ylös